نمونه حواله تبدیل برای یک دستگاه کولر

نرم افزار صنعتی

این مدل کاری برای عملیات تولید ساده و سبک کاملا جوابگوست، ولی برای عملیات تولید انبوه که استفاده از فرمول تولید الزامی است نرم افزار صنعتی عمومی پیشنهاد می شود در نرم افزار عمومی می توان از هر دو امکان حواله تبدیل و تعریف فرمول تولید استفاده نمود.

 

نرم افزار صنعتی ( مدل عمومی و ساده )

نرم افزار صنعتی

 

منوی قسمت تولید نرم افزار صنعتی عمومی کاکتوس

نرم افزار صنعتی

فرم تعریف هزینه های سربار

نرم افزار صنعتی

فرم اصلی فرمول تولید

نرم افزار صنعتی

  گزارش بهای تمام شده محصول

نرم افزار صنعتی

فرم تهیه گزارش موجودی کالای مورد نیاز جهت تولید (BOM) با امکان انتخاب فرمول، نام انبار و مقدار محصول مورد نظر.

نرم افزار صنعتی